CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Ve Studeném

Chocerady - Samechov

Národní přírodní rezervaci najdete 2 km západně od města Sázava na severním svahu Spáleného vrchu nad levým břehem Sázavy. Jsou zde zachovalé typologicky pestré lesní porosty, místy pralesovitého charakteru, s dostatečnou dynamikou přirozené obnovy na příkrém úbočí kaňonu Sázavy a v postranní rokli.

Národní přírodní rezervaci najdete 2 km západně od města Sázava na severním svahu Spáleného vrchu nad levým břehem Sázavy.      
Jsou zde zachovalé typologicky pestré lesní porosty, místy pralesovitého charakteru, s dostatečnou dynamikou přirozené obnovy na příkrém úbočí kaňonu Sázavy a v postranní rokli. Střed území tvoří benešovský granodiorit, západ metabazity, vlivem kontaktní metamorfózy migmatizované až do dioritového vzhledu, východ moldanubické ruly. Území je modelované mladou erozí, jeho svahy jsou strmé, rozčleněné hřbety a rozními žlaby, povrch je hlinitý, místy volné i zazemněné sutě s ojedinělými skalními výchozy. Převládají hnědé půdy různé úživnosti, místně až rankery, s proměnlivým podílem skeletu.
Kromě druhově bohaté mykoflóry je území botanicky chudé. Pomineme-li okrajové části, je zde typický výskyt stanovištních bylin jednotlivých lesních typů: svízel vonný, bažanka vytrvalá, kyčelnice cibulkonosná, žindava evropská aj.       
Byla zde zjištěna bohatá fauna plžů s alpským prvkem Aegopis verticillus, existují ojedinělé záznamy výskytu vzácnějších druhů fauny, jako je výskyt mloka, hnízdění čápa černého, případně některé údaj entomologické.
Převládají porosty dubobukového pásma, v menší míře jsou zastoupeny porosty bukodubového pásma, v menší míře jsou zastoupeny porosty bukodubové a suťové javořiny. Skladba dřevin je blízká přirozené. Převládají porosty hospodářsky vypěstované, pouze místy po rozpadu starých porostů dochází k přirozenému vývoji. Zajímavý je smrkový porost v ochraném pásmu v sv. části území. Mohlo by jít o původní posázavský ekotyp smrku.

Základní data
Katastrální území Samechov
Výměra 41,67 ha
Nadmořská výška 285 - 459 m
Založeno výnosem MŠANO čj. 27.921/35 ze dne 19. 3. 1935 (na základě prověrky v roce 1962 bylo navrženo rozšíření).

Mapa

Mapa
Lokalita
Chocerady - Samechov
GPS: 49,8744539°N 14,86145742°E