BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN

In het Koude

Chocerady - Samechov

Nationaal natuurreservaat vindt men 2 km ten westen van de stad Sázava, aan de noordelijke helling van de Spálený-heuvel boven de linkeroever van de Sázava.

Nationaal natuurreservaat vindt men 2 km ten westen van de stad Sázava, aan de noordelijke helling van de Spálený-heuvel boven de linkeroever van de Sázava.

Hier is een typologisch bonte bebossing bewaard, plaatselijk van het oerwoudkarakter, met een voldoende dynamiek voor natuurlijk herstel op een steile erosiehelling van de Sázava en in een zijravijn. Centrum van het gebied wordt gevormd door Benešov-granodioriet, het westen door metabasiet, onder invloed van contactmetamorfose gemigmatiseerd tot in dioriet, het oosten door gneis van moldanubicum. Het gebied is omgevormd door een jonge erosie, hellingen zijn steil, ingedeeld door heuvelkammen en erosiekloven, het oppervlak is leemachtig, plaatselijk losse of ingezakte gesteenten met sporadisch voorkomende rotsontsluitingen. Overwegend bruine gronden van verschillende voedzaamheid, plaatselijk zelfs rankers, met een verscheiden aandeel van skelet.

Naast een qua soorten rijke mycoflora (Mycophyta) is het gebied botanisch arm. Als wij de randgedeelten niet in overweging nemen, dan is het een typische vindplaats van kruiden van afzonderlijke bostypen: geurige walstro, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera, Sanicula europaea en andere.

Er is een rijke fauna van slakken vastgesteld, met een alpine element Aegopis verticillus, verder zijn er unieke vermeldingen van vindplaatsen van meer zeldzame faunasoorten zoals het voorkomen van de salamander, nestelen van de zwarte ooievaar, eventueel enkele entomologische gegevens.

Overwegend zijn hier begroeiingen van eikenbeukenbossen, in een mindere mate begroeiingen van beukeneikenbossen en ahornbegroeiing op losse gesteenten. Samenstelling van houtsoorten komt dicht bij de natuurlijke samenstelling. Meestal gaat het hier om economisch gekweekte begroeiingen, slechts plaatselijk na het verval van oude begroeiing komt een natuurlijke ontwikkeling op gang. Merkwaardig is het sparrenbos in de beschermende zone van het noordoostelijke gedeelte van het gebied. Het zou het oorspronkelijke ecotype van de Sázava-spar kunnen zijn.

Belangrijkste gegevens
Kadastergebied Samechov
Oppervlakte 41,67 ha
Zeespiegelhoogte 285 - 459 m
Gesticht door het Besluit van MŠANO ref.nr. 27.921/35 d.d. 19-3-1935 (op grond van een onderzoek in 1962 was om een uitbreiding verzocht).

Kaart

Mapa
Raum
Chocerady - Samechov
GPS: 49,8744539°N 14,86145742°E