CHRONIONE OBSZARY NATURALNE

Na Ostrově

Tehov - Nemíž

Chráněné území leží jihozápadně od obce Nemíž na pravém svahu údolí potoka ústícího do Blanice. Jedná se o bývalou pastvinu s výjimečně bohatým výskytem jalovce obecného.

Chráněné území leží jihozápadně od obce Nemíž na pravém svahu údolí potoka ústícího do Blanice. Jedná se o bývalou pastvinu s výjimečně bohatým výskytem jalovce obecného. Geologický podklad tvoří biotitické a silimaniticko - biotitické pararuly, které vystupující na povrch jako skaliska. Půda je mělká a kamenitá, v jižní části jde o údolní nivu s nivními půdami.
Na svahu najdeme zbytky původního společenstva s dominantní válečkou prapořitou, další druhy jsou chrpa čekánek, bojínek Boehmerův, devaterník penízkový, violka chlupatá. Toto společenstvo bylo výrazně potlačeno výsadbou borovice, pod kterou je velmi chudé bylinné patro s kostřavou ovčí, smolničkou obecnou, jestřábníkem lesním, mateřkou trojžilnou apod. Pod svahem k potoku je dvakrát ročně sekaná kulturní louka, kolem potoka je potoční luh. Ve stromovém patře se uplatňuje olše lepkavá, v bylinném sasanka hajní, děhel lesní, kakost bahenní, pcháč zelinný, ptačinec trávovitý.       
Je zde hojná drobná ptačí fauna, např. v jalovcích nalézá příležitost k hnízdění ubývající konopka obecná. Přilehlý potok je výjimečně čistý s mnoha druhy potočních bezobratlých živočiců. Kulturní bor je zčásti vzniklý náletem, zčásti vysázený s přimíšeným smrkem ztepilým, břízou bradavičnatou, dubem červeným, letním i zimním.
Jalovec pod hustou výsadbou borovice velice trpí, je vytáhlý do výšky, slabý a prosychá. Borovici je nutno zcela vykácet (několik asanačních zásahů již bylo provedeno). Aby nedošlo k expanzi pasekových druhů, zejména třtiny křovištní, je nutno následně travní porosty sekat. Ideální by bylo obnovení pastvy.     

Základní data:
Katastrální území Nemíž.
Výměra 4,21 ha
Nadmořská výška 340 - 390 m
Založeno výnosem MK ČSR čj. 18.077/72 ze dne 29. 11. 1972.

Mapa

Mapa
miejscowość
Tehov - Nemíž